Wiadomości branżowe

mBank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 0,5 mld zł

Specjalistyczny podmiot z Grupy mBanku przeprowadził emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 500 mln zł. To największa oferta w 15-letniej historii bankowości hipotecznej w Polsce.

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. mBank Hipoteczny przeprowadził emisje dwóch serii hipotecznych listów zastawnych HPA22 i HPA23. Ich wartości nominalne wynosiły odpowiednio 300 mln i 200 mln zł. Uplasowane na rynku papiery charakteryzują się odpowiednio 8- i 8,5-letnim terminem zapadalności oraz marżą WIBOR 6M + 93 bps. Oferta, skierowana do krajowych podmiotów rynku finansowego, została przez nie w całości wykupiona.

Pierwotnie bank planował wyemitować do 200 mln zł listów zastawnych serii HPA22, jednak wartość zapisów złożonych w drodze budowy książki popytu ponad trzykrotnie przekroczyła wartość planowanej emisji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, bank zdecydował się podnieść wartość nominalną serii HPA22 do 300 mln zł oraz przystąpił do emisji serii HPA23. Popyt na serię HPA23 ponownie kilkukrotnie przekroczył wartość  emisji.

Wartość zgłaszanego popytu ze strony inwestorów w ramach obu serii przekroczyła 1 mld zł, co odpowiada 2/5 łącznej wartości wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego.

Sukces emisji nowych serii tego instrumentu jest odzwierciedleniem konsekwentnie realizowanej strategii podmiotu hipotecznego z Grupy mBanku na lata 2014-2017, która jest ściśle powiązana z projektem przebudowy bilansu Grupy w oparciu o długoterminowe źródło finansowania.

– Efektem wdrożenia nowej strategii była reorientacja polityki banku w zakresie nowych emisji listów zastawnych. Od początku 2013 r. wzrosło znaczenie emisji plasowanych w EUR, które zostały docelowo zakupione przez inwestorów zagranicznych. Równolegle zamierzamy pozostać wiodącym emitentem listów zastawnych denominowanych w PLN, czego wyrazem są ostatnie dwie emisje – mówi Karol Prażmo, dyrektor Departamentu Skarbu w mBanku Hipotecznym.

Plan mBanku Hipotecznego, przewidujący emisję listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, realizowany jest zgodnie z założeniami. Po siedmiu miesiącach roku wyemitowano papiery o łącznej wartości 710,65 mln zł co stanowi ponad 70 proc. zakładanego celu na cały 2014 rok.

– Świadczy to o potencjale rynku listów zastawnych, zarówno jako stabilnego źródła długoterminowego finansowania działalności bankowej, jak również lokacyjnego instrumentu finansowego. Zainteresowanie ze strony zagranicznych i krajowych inwestorów tym instrumentem wynika z relatywnie niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Dodatkowo, wobec perspektywy zmian legislacyjnych oraz podążającym za nimi potencjalnym podwyższeniem ratingów listów zastawnych, jest to szansa na zakup po atrakcyjnych poziomach. Doświadczenie dojrzałych rynków zachodnich pokazuje, że punkt odniesienia dla rynku Covered Bonds stanowią docelowo obligacje skarbowe – dodaje Karol Prażmo.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy